Syirik Dan Bahayanya Bagi Manusia (Syirik Modern)

Document Details:
  • Uploaded: April, 22nd 2015
  • Views: 1,112 Times
  • Downloads: 1 Times
  • Total Pages: 5 Pages
  • File Format: .docx
  • File size: 231.43 KB
  • Uploader: Elsa Kusuma Ningrum
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
Nama: Windy Eka Aryanti
NIM:201410070311026
BAB 7
SYIRIK DAN BAHAYANYA BAGI MANUSIA
(SYIRIK MODERN)
A. Pengertian
Syirikadalahmempersekutu Allah dengansesuatu yang lain.
Jikadalambahasaibadahberartimenyembahselainkepada Allah, misalnyapohon, berhala,
manusiadansebagainya.MakaSyirikperbuatandapatterwujuddalamadanyapenghambaanpa
daaturan-aturan, pemikiran-pemikiran, carahidup yang menyimpangdarisyariahislam,
inilah yang kemudianlebihdikenaldengansebutansyirik modern. Syirik modern
memilikicirikhasyakniselalumengagung-agungkanpemikirannyadaripadasyariahislam.
B. MaknaSyirik Modern
Syirik modern yaknisyirik yang secaratidaklangsungmenapikanekstensi Allah
sebagaikhaliq, namundisisi lain mengangkatmakhlukpadaposisikhaliq.
Hakikatnyatettapsamayaknimempersekutukan Allah, menjadikanadanyatandingan-
tandingan Allah. PadahalIaadalahEsa, dantidakada yang bisamenandinginya.Contohsyirik
modern dalamkehidupanyakni, menganggap yang menyembuhkanpenyakitadalahdokter,
tabib, atauobat yang diminum. Tubuhtetapbugardansehatkarenapolamakan yang
teraturdanseimbangatauolahragateratur.Jabatan yang diperolehkarenakepintaran,
kedekatanataukepiawaiannyamemanfaatkanbantuan orang lain, danmasihbanyaklagi.
C. KriteriaSyirik Modern
Kriteriasyirik modern diantaranya:
1. MenuhankanHawaNafsu (Hawahum)
Allah berfirmandalam surah Al-furqanayat43 :


!
"
Artinya : “Terangkanlahkepadakutentang orang yang
menjadikanhawanafsunyasebagaituhannya.
Makaapakahkamudapatmenjadipemeliharaatasnya?”
Surah inimenjelaskanbahwa orang yang
mempertuhankanhawanafsunyatidakakanmendapatpemeliharaandari Allah
danRasulNya. Bagi orang yang bertuhankepadahawanafsunyaitu,
ukurandannilaikebenarantidakada, jiwanyakosong, yang
berbicarahanyalahperasaannyabelaka.Sebabiatidakmempunyaipertimbanganbu
rukdanbaik, tentangmudharatdanmanfaat.
Hanyapertimbanganmanfaatdiduniasaja.Diatidakdapatmenguasaidirinya,
sebabhawanafsunyatelahmenjadituhannya.
2. MenuhankanHawaNafsu Orang Lain
Seseorangmenjadisyirikapabilamerekamentaatiaturanapasaja yang
diperintahkankepadanya, dantergolongmempertahankansesuatu yang
ditaatinyaitu.Perintah Allah danrasultidakdiindahkanlagi,
karenamemilihmenaatikepadaperintahthaghutnya.
Contonyapada orang-orang NasharasepeninggalanNabi Isa
As,.Mematuhidenganmembutaapasaja yang diperintahkanolehpendeta-
pendetamerekauntukmempertuhankanNabi Isa
As,.Padahalmerekadiperintahkanhanyamenyembah Allah Yang Esasaja.
3. SyirikKarenaGolongan
Tiap-tiapgolonganmerasabanggadenganapa yang
adapadagolonganmereka, halinibermakna :Setiapkelompokmerasabangga,
senang, dan paling benar,
karenasesungguhnyakebenaranitubelumjelasbagimerekapadahalseharusnyame
rekaitumencarikebenarandanmempelajarinya. Ketikamanusia-
manusiabanggadenganpemikiran-pemikirangolongannyabahwamerekalah
yang bisamenjadi motor penggerakbangsa yang patutmenjadi imam
danditakutirakyatmakasebenarnyasaatitulahaqidahtergadaikandansyirikmenjad
ihal yang takdapatdihindari.
#
Padahalhakikatsesungguhnyadaripenciptaanmanusiaialahtidaklainselainuntuk
menyembah Allah SWT.
Allah berfirmandalam surah Az-zariyat:56 :

$
%
&
'
"
(
")
*
Artinya: “Dan
Akutidakmenciptakanjindanmanusiamelainkansupayamerekamenyembahku.“
D. SolusidariProblematikaKehidupansaatIni
Allah berfirmandalam al-Qur’an surah Ali-imranayat 110 yang artinya:
Kamuadalahumatterbaik yang dilahirkanuntukmanusia, menyuruhkepada yang
ma’ruf, danmencegahdari yang munkar, danberimankepada Allah.
Sekiranyaahlikitabberiman, tentulahitulebihbaikbagimereka, di antaramerekaada yang
beriman, dankebanyakanmerekaadalah orang-orang yang fasik.”
DalamtafsirfathulQadir al-HafidzAsy-Syaukanimenjelaskan:
Kalianadalahsebaik-baikumatselamakeadaan kalian menyeru (pada yang makruf),
melarang ( kemungkaran ). Kalian berimankepada Allah dankepadahal-hal yang
kalian wajibkanatas kalian untukberiman di dalamnya, yaitukitab-kitab-Nya, Rasul-
Nya, sertahal-hal yang Allah syariatkanuntukhamba-Nya,
Sungguhtidaksempurnakeimananpada Allah kecualiberimankepadaperkara-perkaraini.
Tenyatakondisimuslim di Indonesia
telahdikuasidenganpenghambatanpadapemikiran-pemikiran, ide-ide dangayahidup
orang-orang kafir yang memangsengajadilancarkan Barat
untukmerusakaqidahkaummuslimindanmenjauhkanmerekadarisyariat Allah.
Diantaranyaadalah ide Nasionalisme.
Allah berfirmandalah surah Ali-Imran ayat 103
+
“Dan berpeganglahkamusemuanyakepadatali (agama) Allah,
danjanganlahkamuberceraiberai, daningatlahakannikmat Allah
padamuketikakamudahulu (masajahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah
mempersatukanhatimu, lalumenjadilahkamukarenanikmat Allah orang-orang yang
bersaudara; dankamutelahberada di tepijurangneraka, lalu Allah
menyelamatkankamudarinya. Demikianlah Allah menerangkanayat-
ayatNyakepadamu agar kamumendapatpetunjuk.”
Secara real yang
bisakitalakukanuntukmengembalikankesadarankaummusliminakanmabda’ Islam
danmenjadimerekaterikatdengansluruhaturanislamadalah:
1. Membinaindividu-individumuslimdenganruhdanpemikiranislamsebagaiideologi.
2. Melakukaninteraksi di tangah-
tengahmasyarakatuntukmembinakesadaranmasyarakatterhadapideologiislam.
E. BahayaSyirik Modern dalamKehidupan
Akibatdarikelalaianmasyarakatdanpemimpinnegeriinidalammembuatdanmenet
apkanundang-undangdankebijakan-kebijakan yang keluardarikonsep al-Qur’an
danSunnahRasulmakaterjadilahkehancuran di segalahal.
SebagaimanaSabdaRasuldalamshohihIbnuMajah, Baihaqi, Al-Bazzardan Al-Hakim
meriwayatkandari Abdullah Ibnu Umar Ra, diaberkataRasulullah Saw menemui kami,
lalubeliaubersabda;
“WahaigolonganMuhajirinadaliam (5) hal yang kalian akandiujidengannya.
Akuberlindungkepada Allah semoga kalian tidakmendapatkannya:
1. Jikaperbuatankejimunculpadasuatukaumhinggamerekamendeklarasikannya,
makaakantersebarwabahpenyakitTho’undanbencanakelaparan yang
tidakpernahterjadipadaumatsebelumnya.
2. Jikamerekamengurangitimbangandanneraca,
makamerekaakanditimpadenganmusimkemarau yang berkepanjangan,
habisnyaperbekalanmakanandandzolimnyapenguasamereka.
3. Jikamerekaengganmengeluarkan zakat hartamerekamakaakandicegahhujan yang
tercurahdimukabumidankalaulahbukankarenahewanternakniscayalangittidakakanme
ncurahkan air hujan.
4. Jikamerekamelanggarperjanjiankepada Allah danrasulNya,
niscayamerekaakandikuasaipasukanmusuhdaripihakAsing,
sehinggamerekamerampassegalasesuatu yang merekamiliki.
,
-. Jikaparapemimpinmerekatidakberhukumdengankitabullah (al-Qur’an) danmemilah-
milahapa-apa yang diturunkan Allah, maka Allah SWT
akanmenimpahbencanakepadamereka”
-